Odpust - to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co winy w sakramencie pokuty. Roróżnia się odpust zupełny i odpust cząstkowy.
 
Odpust zupełny - uwalania od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.
 
Odpust cząstkowy - uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.
 
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1.    wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja)
2.    wykonać czynności obdarzone odpustem.
3.    wypełnić trzy warunki:
        a.  spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej;
        b. przyjęcie Komunii Świętej (po jednej Komunii Świętej możemy uzyskać tylko jeden odpust zupełny);
        c. odmówienia modlitwy w intencjach Ojca Świętego. (nie chodzi o modlitwę w intencji samego Papieża, ale w wyznaczonych intencjach przez Ojca Świętego)
        Jeżeli nie ma pełnej dyspozycji wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek  grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.